Nørre Aaby Gymnastikforening
Kontakt » Vedtægter

Vedtægter


§ 1
Foreningens navn er Nørre Aaby Gymnastikforening, og har hjemsted i Nørre Aaby, Middelfart kommune.

§ 2
Foreningens formål er ud fra det frivillige foreningsarbejde at fremme gymnastikken, samt virke for den fysiske og psykiske udvikling af mennesket – alene og sammen med andre.

§ 3
Foreningen skal være tilsluttet DGI.

§ 4
Alle har ret til at blive medlemmer. Medlemmerne er pligtige til at betale kontingent. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål eller er i kontingentrestance. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 30. april. Indvarsling sker ved annoncering på hjemmesiden mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden skal indeholde følgende:

Valg af dirigent
Beretning v/formanden
Regnskab v/kasserer
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år og valgbar, når de er fyldt 18 år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt, motiveret krav herom, den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 7
Til at varetage foreningens interesser vælges af generalforsamlingen en bestyrelse bestående af mindst 5 og maksimalt 7 medlemmer, der afgår efter tur, skiftevis 2/2, 3/3 eller 3/4. Første gang ved lodtrækning, dog således at kasserer og formand ikke afgår samtidig. Medlemmerne vælges for 2 år. For en 1-årig periode vælges 2 suppleanter for bestyrelsen. Endvidere vælges 2 revisorer, heraf afgår 1 hvert år, første gang ved lodtrækning. Endelig vælges for en 1-årig periode 1 revisorsuppleant.

§ 8
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren fører en kassebog over foreningens indtægter og udgifter. Sekretæren fører handlingsprotokollen. Formand og kasserer har begge tegningsret på foreningens vegne. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlig arbejdsopgaver indenfor foreningen. Bestyrelsen fastsætter kontingentet til foreningen.

§ 9
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Alle kontingentrestancer skal være indbetalt inden den 31. december.

§ 10
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på 2 ekstraordinære generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer derfor. Mulige aktiver gives til anskaffelse af redskaber til brug i Vestfynshallerne, som kommer flest mulig til gavn, samt til styrkelse af idrætslivet.

§ 11
Ændring af lovene kan vedtages på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. november 1991.

Ændring af § 7 d. 7. marts 2006.

Ændring af § 10 d. 8. marts 2007.

Ændring af § 1 og § 8 d. 3. marts 2009.

Ændring af § 9 d. 9. marts 2010.

Ændring af § 5 d. 8. marts 2011.

Nørre Aaby den 20. november 1991.
Bliv medlem
Tilmeld dit barn her
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Nørre Aaby Gymnastikforening | Idrætsvej 9 | 5580 Nørre Aaby | Tlf.: 28730127 | formand@n-a-g.dk